2018-05-17 Möte med Vivab ang. nuläget gällande VA-utbyggnaden

Igår var representanter från styrelsen inbjudna till ett möte med Vivab.

Stämmets Samfällighetsförening representerades av Göran Svensson , kassör,  och Elisabeth Svensson, suppleant. Josefine Jogmar, ordförande, var bortrest och Linda Silberg, sekreterare, var upptagen av möte på sitt arbete.

Vivab representerades av Margareta Björksund, vd, Marie Jordebo, enhetschef, och Mikael Wikberg, projektledare för Verksamhetsområdet Stämmet.

Vid mötet redogjorde Mikael Wikberg för dagsläget när det gäller utbyggnaden av VA i Stämmet. Som bekant ligger en ansökan angående Ledningsrätt hos Lantmäteriet eftersom Västkuststugan har motsatt sig vissa delar av Vivabs projektering. Lantmäteriet hoppas på en lösning före midsommar men senast i augusti, under förutsättning att inte vidare överklagande kommer till stånd.

Om ledningsrätten går igenom utan överprövning, så kommer upphandling att göras under hösten och vi kan i så fall glädjas åt att arbetena kommer igång i början av 2019.

Inom parantes kan nämnas att underlaget för upphandling ligger klart även om justeringar eventuellt kan behövas.

Vidare framkom att Stämmets Samfällighetsförening kommer att ha ansvar och utgifter i framtiden för vissa delar av hanteringen av dagvattensystemet:

·       skall ansvara för rännstensbrunnar inkl. servisledningar samt svackdiken

·       skall ansvara för dagvattenanläggningar på allmän plats (t.ex. fotbollsplanen)

·       skall sköta nya kulverteringar från Vilåsabäcken

Vivab kommer att ansvara för:

·       Dagvatten i gator för avvattning av gator och fastigheter (på tomten är fastighetsägaren ansvarig liksom nu)

·       Återställning av befintliga anordningar p.g.a. VA-utbyggnaden

·       Dagvattendamm för utjämning och rening av dagvatten

Vi påmindes ånyo om att områdena A, B, C, D, E är förprojekterade men inte område F, där behövs ytterligare arkelogiska undersökningar.

Utöver Ledningsrätten så är det två fastigheter som berörs av ett så kallat ”Nyttjanderättsavtal”. Dessa fastighetsägare är kontaktade av Vivab.

Vi kom också överens om att det är bra om Mikael Wikberg i slutet av varje månad skriver en rad om hur dagsläget är när det gäller VA-utbyggnaden ÄVEN OM det inte finns något nytt att rapportera.

Precis i slutet av mötet framkom att INGEN FASTIGHETSÄGARE behöver oroa sig för att behöva få ett föreläggande från Miljö- och Hälsa när det gäller att modernisera sina avlopp så att de motsvarar dagens miljökrav på enskilda  avlopp. Det framkom också att Varbergs kommun naturligtvis, över tid, kommer att genomföra VA-utbyggnaden i Stämmet eftersom man redan investerat mycket pengar i projektet.

Vid pennan

Elisabeth Svensson/Göran Svensson

Det här inlägget postades i Okategoriserade. Bokmärk permalänken.